Dr. Samer Kamal Fahim Hanna

Dr. Samer Kamal Fahim Hanna
Unit 48
2140 North Park Drive
Brampton ON L6S 0C9
Phone: (905) 595-4970
Fax: (905) 595-4980

Permanent link to this article: http://www.bramptonorthopaedics.com/dr-samer-kamal-fahim-hanna/